Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 535/2021)

Θερινή περίοδος 2021: Εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την ασφάλεια Αποθηκεύσεων και Εγκαταστάσεων Υγραερίου

Νομοθετικές υποχρεώσεις για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Επιθεωρήσεις για εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης στους χώρους εργασίας από την πανδημία του κορωνοϊού

Επιθεωρήσεις για εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης στους χώρους εργασίας από την πανδημία του κορωνοϊού

Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους χώρους εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού

Αλλαγές στις διατάξεις της νομοθεσίας για έκδοση «Βεβαίωσης Εγγραφής» υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας

Εκστρατεία σε υποστατικά επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ξεκινά το Φεβρουάριο, το Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας