Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001) και η ποινική ευθύνη των νοσηλευτών κατά τη νοσηλευτική πράξη

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ αναφορικά με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα

Θερινή περίοδος 2021: Εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020