Επιθεωρήσεις για εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης στους χώρους εργασίας για την πανδημία του Κορωνοϊού

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, συνεχίστηκαν εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του Κορωνοϊού στο λιανικό εμπόριο και στα εργοτάξια. Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετείχαν, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι Λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα, καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.

Μέχρι τις 2:00μ.μ., πραγματοποιήθηκαν συνολικά 750 επιθεωρήσεις. Από αυτές, 655 επιθεωρήσεις έγιναν στο λιανικό εμπόριο. Κατά τις επιθεωρήσεις διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις ανυπαρξίας σήμανσης, ιδίως στο πάτωμα. Στις 750 επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται και 95 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε μέτριο επίπεδο συμμόρφωσης. Σε κάποια εργοτάξια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υγειονομικές διευκολύνσεις και οι διευκολύνσεις καθαρισμού, δεν χρησιμοποιούσαν μάσκες στους χώρους ή στις εργασίες όπως προβλέπετο,  δεν τηρούνταν οι αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων ούτε και έγινε η ενημέρωσή τους για τα μέτρα προστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν 7 Ειδοποιήσεις  Απαγόρευσης  λειτουργίας (τριών εργοταξίων στη Λευκωσία και τεσσάρων στη Λεμεσό). Επίσης, επιβλήθηκαν έξι εξώδικα πρόστιμα σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν σε τέσσερα εργοτάξια στη Λευκωσία και σε δύο στη Λεμεσό.

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι επιθεωρήσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων πρόστιμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,