Μια πρόταση για τις αρμοδιότητες του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου: Η Συνταγματική Προσφυγή

Ο Περί της Καταπολέμησης της χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017 (Ν.180(Ι)/17) και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.