Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Ενδιάμεση Αίτηση του ΠΟΑ, στο πλαίσιο της Προσφυγής με αριθμό 1848/2018, ημερ. 14/7/2021

Σχολιασμός της υπόθεσης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ CERTIORARI, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 166/2021, 9/8/2021)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 για την Προώθηση της Δίκαιης Μεταχείρισης και της Διαφάνειας για τους Επιχειρηματικούς Χρήστες Επιγραμμικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης