Η Βουλή απέρριψε την αναπομπή του Προέδρου στο νόμο για κατοχύρωση του επαγγέλματος του φωτογράφου

Παρουσίαση νέου Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προσθήκη Ηλεκτρονικής Αίτησης Ανανέωσης Εμπορικών Σημάτων Ε.Σ. 07

Τα αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες δυνάμει του Ν 184(Ι)/2017 θα πρέπει να τίθενται ενώπιον της Δημόσιας Αρχής από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες

Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει κατ’ άρθρο συζήτηση του νόμου περί Προστασίας Καταναλωτή