Εγκύκλιος για Ενημέρωση της Λειτουργίας του Συστήματος i Justice. Επιβεβαίωση της Έκδοσης Φωτοαντίγραφων των Δικαστικών Διαταγμάτων

Συμμετοχή του ΠΔΣ στην παρουσίαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) για το στάδιο υλοποίησης του ejustice

Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Τον Οκτώβριο η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας για ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων στα δικαστήρια

Παρουσιάστηκε η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταχωρήσεων – Πιλοτική εφαρμογή το Σεπτέμβριο

Υπουργός Παιδείας – Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συζήτησαν για το νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση