Συμμετοχή του ΠΔΣ στη διαδικτυακή συνάντηση για το πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Κύπρου

Συμμετοχή του ΠΔΣ στην παρουσίαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) για το στάδιο υλοποίησης του ejustice

Η Υπουργός Δικαιοσύνης παρευρέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου