Πρωτοποριακή «Δράση Κοινής Αντίληψης του ΠΔΣ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας»

Εγκύκλιος για Ενημέρωση της Λειτουργίας του Συστήματος i Justice. Επιβεβαίωση της Έκδοσης Φωτοαντίγραφων των Δικαστικών Διαταγμάτων