Σκέψεις για την κανονιστική ισχύ του προοιμίου του ελληνικού Συντάγματος

Έλεγχος της Συνταγματικότητας των νόμων: Εισηγήσεις για την επανίδρυση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου