Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 2 – Η Δημόσια Διοίκηση στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σκέψεις για την κανονιστική ισχύ του προοιμίου του ελληνικού Συντάγματος