Γιώργος Κωνσταντινίδης: «Πρέπει τόσο οι δικηγόροι να έχουν φωνή στις επιτελούμενες αλλαγές όσο και ο ίδιος ο Σύλλογος»

Υποεπιτροπή θα διαμορφώσει τελικό κείμενο για τον κώδικα δεοντολογίας της Βουλής