Ενωσιακό Δίκαιο του Ανταγωνισμού: Η διάκριση των εξ αντικειμένου και εκ αποτελέσματος περιοριστικών συμφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένων πρακτικών

Στην Επ. Παιδείας η Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού για τις κατασκηνώσεις – Άμεση ανάγκη ρύθμισης νομοθετικού πλαισίου