Παρουσίαση προσχεδίου Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2020-2030

Από την 25η Ιουλίου του 2021 σε ισχύ μόνο το Μητρώο Α ως κατάλογος εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων