Παρουσίαση προσχεδίου Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2020-2030

Με την ευκαιρία της ετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο μετά το 2020, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) υπέβαλε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πέντε βασικούς στόχους με την εισήγηση να περιληφθούν στην επόμενη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να διασφαλιστεί η υιοθέτηση μιας φιλόδοξης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2020-2030.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι πέντε στόχοι αφορούν τον τερματισμό του διαχωρισμού και διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου, την ελευθερία διακίνησης και την προώθηση ισότητας για άτομα με αναπηρίες.

Επίσης, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις διεθνείς σχέσεις της: στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε όλες τις δράσεις διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής δράσης.

Ακόμη, τα θεσμικά όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίσουν ότι εγγυώνται και οι ίδιοι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εσωτερική τους λειτουργία (για υπαλλήλους, προσωπικό και δικαιούχους).

Σημειώνεται, ότι η συνάντηση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την αναπηρία, που πραγματοποιείται στις 15 Οκτωβρίου 2020, παρέχει στα κεντρικά σημεία των Κρατών Μελών για την εφαρμογή της Σύμβασης, μια μοναδική ευκαιρία να εισαγάγουν ένα προσχέδιο στρατηγικής που ελπίζουμε να παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ευκαιρία αυτή.

Θα ακολουθήσει ένας ακόμα γύρος διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει το τελικό έγγραφο στις αρχές του 2021.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,