ΔΕΕ: Η Γαλλία ενημέρωσε έγκαιρα την Κομισιόν για την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των μελισσών

Το Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη σήμερα ότι η Γαλλία ενημέρωσε εγκαίρως την Κομισιόν για την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των μελισσών, έχοντας ταυτόχρονα απαγορεύσει τη χρήση αδειοδοτημένων από την Κομισιόν δραστικών ουσιών της οικογένειας των νεονικοτινοειδών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από ερώτημα του Conseil d’État (Συμβουλίου της Επικρατείας, Γαλλία) όταν σε αυτό προσέφυγε η  Union des industries de la protection des plantes (Ένωση βιομηχανιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Συγκεκριμένα και σε συνέχεια αυτής της κοινοποίησης, στις 29 Μαΐου 2018, τρεις εκτελεστικοί κανονισμοί της Κομισιόν απαγόρευσαν τη χρήση των ουσιών ιμιδακλοπρίδη, κλοθειανιδίνη και θειαμεθοξάνη από τις 19 Δεκεμβρίου 2018, με εξαίρεση τη χρήση τους ως αγωγής για τις καλλιέργειες σε μόνιμα θερμοκήπια των φυτών τα οποία παραμένουν σε θερμοκήπιο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Με πρωθυπουργικό διάταγμα της 30ής Ιουλίου 2018 απαγορεύθηκαν οι ουσίες ακεταμιπρίδη, κλοθειανιδίνη, ιμιδακλοπρίδη, θειακλοπρίδη και θειαμεθοξάνη.

Με τη σημερινή απόφασή του, το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι, μολονότι από τη νομολογία του προκύπτει ότι η χρήση, από κράτος μέλος, της δυνατότητας που προβλέπει πράξη της Ένωσης για λήψη έκτακτων μέτρων προϋποθέτει την τήρηση τόσο των ουσιαστικών όσο και των διαδικαστικών προϋποθέσεων που προβλέπει η πράξη αυτή, μόνη απαίτηση προκειμένου να επιληφθεί του θέματος η Κομισιόν κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού περί εναρμόνισης είναι το οικείο κράτος μέλος να “πληροφορήσει επίσημα” το εν λόγω θεσμικό όργανο, χωρίς να πρέπει να τηρηθεί ιδιαίτερος τύπος για την πληροφόρηση αυτή.

Κατά το ΔΕΕ, “η γνωστοποίηση εθνικού μέτρου το οποίο απαγορεύει τη χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών που εμπίπτουν στον κανονισμό περί εναρμόνισης πρέπει να θεωρείται επίσημη πληροφόρηση σχετικά με την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων όταν η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει σαφή έκθεση των στοιχείων που αποδεικνύουν, αφενός, ότι οι δραστικές αυτές ουσίες είναι πιθανό να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον και, αφετέρου, ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί χωρίς την επείγουσα θέσπιση των μέτρων που λαμβάνει το οικείο κράτος μέλος, η δε Κομισιόν παρέλειψε να ζητήσει από το κράτος μέλος να διευκρινίσει αν η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά επίσημη πληροφόρηση κατά τον κανονισμό”.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,