Προβληματισμοί από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις περικοπές των δημοσίων υπαλλήλων

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αναφορικά με αίτημα για παράταση υποχρέωσης σύγκλησης ετήσιας γενικής συνέλευσης εταιρείας

Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Σχέδια της ΑνΑΔ κατά την περίοδο πλήρους ή μερικής αναστολής των εργασιών τους