Το Συμβούλιο των Κ-Μ συμφωνεί σε μέτρα στήριξης της αλιείας στην ΕΕ λόγω της πανδημίας

Οι πρεσβευτές των Κρατών Μελών της ΕΕ συμφώνησαν τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η οποία και θα τροποποιήσει τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ).

Συγκεκριμένα η πρόταση που συμφωνήθηκε εισάγει τα ακόλουθα ειδικά μέτρα:

-στήριξη σε σχέση με την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών
-υποστήριξη σε σχέση με την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων υδατοκαλλιέργειας
-υποστήριξη σε οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών για την αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
– αύξηση των ποσοτήτων που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αποθεματοποίησης στο 25% των ετήσιων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων

Η θέση του Συμβουλίου που συμφωνήθηκε σήμερα προσθέτει τις ακόλουθες τροπολογίες στην πρόταση:

– ένταξη κατηγοριών ψαράδων ως επιλέξιμων για στήριξη σε περίπτωση προσωρινής παύσης
– παρέκκλιση για προσωρινή παύση νέων σκαφών
– ευελιξία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το 10% των κονδυλίων του προϋπολογισμού
– χορήγηση κεφαλαίου κίνησης και την αντιστάθμιση της μείωσης των πωλήσεων και του πρόσθετου κόστους αποθήκευσης για τους αγρότες υδατοκαλλιέργειας

Τα ειδικά μέτρα συμπληρώνονται από μια τροποποίηση του κανονισμού  που καθιστά δυνατή την προσφυγή στον μηχανισμό αποθήκευσης εάν τα Κ-Μ δεν έχουν καθορίσει και δημοσιεύσει τιμές ενεργοποίησης και επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών υδατοκαλλιέργειας να επωφεληθούν από τον μηχανισμό αποθήκευσης. Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι οι δαπάνες για τις δράσεις που υποστηρίζονται βάσει αυτών των μέτρων είναι επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,