Ερωτήματα που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τη Βεβαίωση Διενέργειας Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την παράταση ημερομηνίας υποβολής ένστασης και επιβολής πρόσθετου φόρου για Φορολογίες Εισοδήματος Ατόμου που εκδόθηκαν εντός του 2023