Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς  (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό έτος 2022 οι οποίες είναι διαθέσιμες για υποβολή.

Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των πιο πάνω Δηλώσεων είναι η 31η Μαρτίου 2024.

Το Τμήμα Φορολογίας παροτρύνει τους φορολογούμενους και τους εκπροσώπους αυτών να αξιοποιήσουν το επτάμηνο χρονικό διάστημα που παρέχεται για έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω Δηλώσεων.

Στόχος του Τμήματος είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των καταληκτικών ημερομηνιών, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, και η αποφυγή παρατάσεων, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: