Ερωτήματα που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τη Βεβαίωση Διενέργειας Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, επειδή ο συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το φορολογικό έτος 2022 και η Βεβαίωση Διενέργειας Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών υποβάλλονται για πρώτη φορά από τα «Υπόχρεα Πρόσωπα» και επειδή δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα και απορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση και υποβολή του, αποφασίστηκε, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) όπως:

  • Ερωτήματα που προκύπτουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφορικών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τη Βεβαίωση Διενέργειας Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών (όχι τεχνικά θέματα), να αποστέλλονται στον ΣΕΛΚ. O  ΣΕΛΚ θα προχωρήσει σε ομαδοποίηση των ερωτημάτων αυτών, στα οποία θα δοθούν απαντήσεις από το Τμήμα Φορολογίας και στη συνέχεια θα αναρτηθούν με τη μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων (FAQs) στην ιστοσελίδα του Τμήματος, για να εμπλουτίσουν τη θεματική ενότητα Ενημέρωση–Συχνές ερωτήσεις–Transfer Pricing, στην οποία έχει ήδη αναρτηθεί πληθώρα ερωτήσεων/απαντήσεων επί του θέματος. Για τον τρόπο υποβολής των ερωτημάτων προς τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου θα δοθεί σχετική καθοδήγηση από τον ίδιο τον ΣΕΛΚ προς τα μέλη του.
  •  Το Τμήμα Φορολογίας και ο ΣΕΛΚ, στο πλαίσιο εκπαίδευσης επί του συγκεκριμένου θέματος, θα πραγματοποιήσουν από κοινού σεμινάριο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2024.

Πρόσθετα υπενθυμίζεται ότι, η 30η Νοεμβρίου 2024 είναι η τελευταία ημερομηνία  υποβολής:

(α) της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας για το φορολογικό έτος 2022 από πρόσωπο έχει υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και

(β) του συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και της Βεβαίωσης Διενέργειας Ελέγχου  Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,