Δημόσια Διαβούλευση: 1) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», και 2) Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Κανονισμοί του 2023»

Ελλάδα : Νέος Ποινικός Κώδικας – Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τις νέες διατάξεις

Δημόσια Διαβούλευση – Εναρμόνιση νομοθετημάτων Πλαισίου Αφερεγγυότητας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023

Έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την ετοιμασία προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»

Δημόσια Διαβούλευση Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της διακίνησης των ποδηλάτων και άλλων συσκευών προσωπικής κινητικότητας

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ένταξη του υποξειδίου (ή πρωτοξειδίου) του αζώτου στις διατάξεις του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου

Δημόσια Διαβούλευση για τα Σχέδια Κανονισμών που αφορούν στους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμούς του 2020.

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης νομοθεσίας για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 🗓