Έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την ετοιμασία προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»

Στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, (γνωστή και ως «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές»), καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το αντίστοιχο προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Τη σχετική επιστολή για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και το προσχέδια νομοσχεδίου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy)

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Αυγούστου 2021 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, Λευκωσία ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ccps@meci.gov.cy και epapachristoforou@meci.gov.cy. Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στην κ. Έλενα Παπαχριστοφόρου, τηλ. 22200904/22200900.

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,