Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης νομοθεσίας για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 🗓

To Yπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης νομοθεσίας στα πλαίσια εναρμόνισης με τον Κανονισμό 2019/1150/ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 12/07/2020, τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η αρμόδια αρχή για εφαρμογή του Κανονισμού στην Κύπρο έχει ετοιμάσει για σκοπούς εναρμόνισης με τις πρόνοιες αυτού, προσχέδιο νομοσχεδίου.

Για τον σκοπό αυτό, καλείστε στην έναρξη δημόσιας διαβούλευσης την Παρασκευή, 20/12/2019 και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση του παρόντος προσχεδίου. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στην Ανδρέα Αραούζου 6, 3ος όροφος (αίθουσα «Κώστας Μόντης»).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2020.

Δείτε τον επιδιωκόμενο σκοπό του κανονισμού:

Ο Κανονισμός, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς και κυρίως, στη ρύθμιση των αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών των κυρίαρχων διαδικτυακών παραγόντων, όπως το Amazon, Booking, Airbnb, Facebook, αλλά και πλατφόρμες αναζήτησης και σύγκρισης, όπως η Google και TripAdvisor. Τέτοιες αθέμιτες πρακτικές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πλατφόρμες που ευνοούν ορισμένους επιχειρηματικούς χρήστες έναντι άλλων, χωρίς προφανή λόγο.

Αυτό μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των χρηστών και να περιορίσει τις πωλήσεις μέσω αυτών των πλατφορμών. Η Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι ένας υψηλότερος βαθμός ασφάλειας δικαίου και εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική οικονομία πλατφόρμας, όπως θα μπορούσε να προβλεφθεί από τον παρόντα κανονισμό, θα μπορούσε να αυξήσει τον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της ΕΕ κατά περίπου μεταξύ 1 και 4 δισ. Ευρώ.

Ο παρόν Κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιου, προβλέψιμου, βιώσιμου και αξιόπιστου νομικού περιβάλλοντος για τους επιχειρηματικούς χρήστες, τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για να πωλήσουν τα προιόντα τους (πχ. amazon, ebay etc) βρίσκονται σε δυσμενή θέση έναντι των παρόχων αυτών.

Στόχος του νέου κανονισμού είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες. Επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, έμποροι που πωλούν μέσω διαδικτύου, σχεδιαστές εφαρμογών, καθώς και άλλες παρεμφερείς εταιρείες που βασίζονται στις μηχανές αναζήτησης για την προσέλκυση διαδικτυακής κίνησης στους δικτυακούς τόπους τους, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες.

Ο εν λόγω Κανονισμός έχει τρεις πτυχές:
Αύξηση της διαφάνειας Οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι και προϋποθέσεις τους για επαγγελματικούς χρήστες γίνονται εύκολα κατανοητοί και εύκολα διαθέσιμοι. Επίσης, τόσο οι διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης όσο και οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης πρέπει να καθορίζουν τα γενικά κριτήρια που προσδιορίζουν τον τρόπο ταξινόμησης των αγαθών και υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αποτελεσματικότερη επίλυση διαφορών: Οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καλούνται να καθορίσουν ένα εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών.

Δημιουργία παρατηρητηρίου της ΕΕ για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των νέων κανόνων: Το παρατηρητήριο θα παρακολουθεί τα τρέχοντα καθώς και τα διαφαινόμενα ζητήματα και τις ευκαιρίες στην ψηφιακή οικονομία με σκοπό να επιτρέψει στην Επιτροπή να συμπληρώσει ενδεχομένως τη σημερινή νομοθετική πρόταση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ετικέτες: , , , ,