Δημόσια διαβούλευση σε όλη την ΕΕ για την ορθή διαχείριση των μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με νέα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η οποία θα συμμετάσχει στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη.

Η συμμετοχή των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων είναι απαραίτητη προκειμένου οι πολιτικές να είναι αποτελεσματικότερες και να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες. Μέσω της διαβούλευσης και της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, όπως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, επιχειρήσεων, οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, πανεπιστημίων, πολιτιστικών και αθλητικών οργανώσεων, οργανώσεων μεταναστών και ιδιωτών. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συμβάλουν στην εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη, το οποίο είχε προαναγγελθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ έως τις 21 Οκτωβρίου 2020. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων θα είναι ανοικτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Message by Ylva Johansson on the occasion of the launch of the consultation on integration and migrants expert group

Δείτε περισσότερα:

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,