ΥΠΟΙΚ: Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία για την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων, επί των διακριτικών ευχερειών που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034, σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων.

Στόχος της εν λόγω οδηγίας είναι να αντιμετωπιστούν περαιτέρω τα ιδιαίτερα τρωτά σημεία και οι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων, με αποτελεσματικές, κατάλληλες και αναλογικές ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, που παρέχουν εχέγγυα για αποτελεσματική προληπτική εποπτεία, διατηρώντας παράλληλα το κόστος συμμόρφωσης υπό έλεγχο, και που εξασφαλίζουν επαρκή κεφάλαια για τους κινδύνους των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η εν λόγω Οδηγία είναι μέρος του πακέτου μέτρων που δημοσιεύτηκε μετά από αξιολόγηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Το πακέτο μέτρων που έχει δημοσιευτεί μετά την αξιολόγηση, αποτελείται από την Οδηγία 2019/2034 και τον Κανονισμού 2019/2033. Το κύριο συμπέρασμα της αξιολόγησης είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές βήμα προς την κατεύθυνση ενός εποπτικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, το οποίο μπορεί να στηρίξει την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων επενδύσεων σε υγιή οικονομική βάση και ταυτόχρονα να μην εμποδίζει τις εμπορικές τους προοπτικές. Ειδικότερα, με την Οδηγία 2019/2034 και τον Κανονισμό 2019/2033 γίνεται εισαγωγή πιο αναλογικών κανόνων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Με την εφαρμογή του ποιο πάνω πακέτου μέτρων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στην ΕΕ δεν θα υπόκεινται πλέον σε κανόνες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για τις τράπεζες. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες συστημικές εταιρείες επενδύσεων θα υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς με τις τράπεζες.

Διαβάστε αυτούσια την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πιο πάνω Οδηγία έχουν ετοιμαστεί τα ακόλουθα νομοσχέδια:

  • Ο περί Προληπτικής Εποπτείας των ΕΠΕΥ Νόμος του 2021
  • Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
  • Ο Περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
  • Ο περί της Κεφαλαιακής Επάρκειας των ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
  • Ο Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
  • Ο Περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
  • Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
  • Ο περί  Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Τα πιο πάνω νομοσχέδια μεταφέρουν τις διατάξεις της Οδηγίας που είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη καθώς και τις διατάξεις που αφορούν διακριτικές ευχέρειες των κρατών μελών. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μόνο για τις διακριτικές ευχέρειες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα.

Το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια ή απόψεις σας, σε Word format, μέχρι τις 25/8/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση psiakallis@mof.gov.cy .

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,