Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 για την Προώθηση της Δίκαιης Μεταχείρισης και της Διαφάνειας για τους Επιχειρηματικούς Χρήστες Επιγραμμικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης

Σύμβαση Δανείου Societe Generale και Καταχρηστικές Ρήτρες – Πρόσφατη Απόφαση

Covid-19 και πλεονασμός λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών