Ταξίδια και Διακοπές: Δικαιώματα Καταναλωτών

Όπου ένας ταξιδιώτης αγοράζει πακέτο ταξιδιού από διοργανωτή ταξιδιού, πωλητή ή πάροχο ταξιδιωτικής υπηρεσίας, προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EE) 2015/2302 («η Οδηγία»).

Τι είναι το Πακέτο Ταξιδιού;

Πακέτο ταξιδιού είναι ο συνδυασμός τουλάχιστον 2 διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών. Καλύπτει περιπτώσεις όπου η αγορά γίνεται μέσω ιστοσελίδας η οποία συνδυάζει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Ταξιδιωτική υπηρεσία περιλαμβάνει την μεταφορά επιβατών, την παροχή καταλύματος, την ενοικίαση αυτοκινήτων κτλ.

Ως εκ τούτου, όπου για παράδειγμα ένας ταξιδιωτικός πράκτορας πουλάει ταξίδι κάποιου άλλου διοργανωτή το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο και ξενοδοχείο, η συγκεκριμένη σύμβαση θεωρείται σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και ο καταναλωτής, με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, προστατεύεται από τη συγκεκριμένη Οδηγία.

Δικαιώματα Καταναλωτή

  1. Πληροφόρηση

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα πληροφόρησης από το διοργανωτή ή τον πωλητή ταξιδιού για τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, την τιμή του πακέτου, τους φόρους, επιβαρύνσεις, χρεώσεις και άλλα κόστη, τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή, τους τρόπους πληρωμής, τον ελάχιστο αριθμό ατόμων για την πραγματοποίηση του πακέτου καθώς και τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να τερματίσει τη σύμβαση πριν το ταξίδι έναντι κατάλληλης χρέωσης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική ή υποχρεωτική ασφάλιση του ταξιδιού.

Όπου δεν πληροφορηθεί ο καταναλωτής για την τιμή και τα παρεμφερή κόστη του ταξιδιού, ο καταναλωτής δεν καταβάλλει τις χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλα κόστη.

  1. Αντίγραφο της Σύμβασης

Κατά ή αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, παρέχεται στον καταναλωτή αντίγραφο της σύμβασης η οποία θα πρέπει να περιέχει τις πιο πάνω πληροφορίες καθώς επίσης, τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη που αποδέχτηκε ο διοργανωτής, ενημέρωση ότι ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει βοήθεια εάν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει πρόβλημα, τα στοιχεία του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, τις διαδικασίες διερεύνησης καταγγελιών και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και το Φορέα ADR ο οποίος καλύπτει τον έμπορο καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες.

  1. Αλλαγές πριν την έναρξη του Πακέτου

Ένας ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε άλλο ταξιδιώτη δεδομένου ότι ενημερώσει έγκαιρα τον διοργανωτή. Έτσι, όπου για παράδειγμα υπάρχουν αλλαγές στις περιστάσεις του καταναλωτή με αποτέλεσμα αυτός να κωλύεται να ταξιδέψει, ο καταναλωτής μπορεί να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Ο ταξιδιώτης έχει επίσης δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλοντας εύλογη και δικαιολογημένη χρέωση στο διοργανωτή. Όπου όμως υπάρχουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις στον τόπο προορισμού (π.χ. λόγω έξαρσης πανδημίας) ή πολύ κοντά σε αυτόν οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου, οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε από τον ταξιδιώτη επιστρέφεται χωρίς οποιαδήποτε άλλη χρέωση.

  1. Έλλειψη Συμμόρφωσης ταξιδιού

Όπου υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης με ένα ταξίδι (για παράδειγμα όπου δεν υπήρχε δωμάτιο έτοιμο κατά την άφιξη του καταναλωτή στον προορισμό) τότε ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον διοργανωτή.

Ο διοργανωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα την έλλειψη συμμόρφωσης εκτός όπου αυτό είναι αδύνατο ή δυσανάλογο. Σε τέτοια περίπτωση όμως, ο καταναλωτής δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής εκτός όπου η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται στον ταξιδιώτη ή σε τρίτο πρόσωπο άσχετο με την παροχή των υπηρεσιών ή σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

  1. Προστασία από Αφερεγγυότητα

Η Οδηγία προστατεύει επίσης τον καταναλωτή και από πιθανή αφερεγγυότητα του διοργανωτή. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, οι διοργανωτές οφείλουν να παρέχουν εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν καταβληθεί από ταξιδιώτες όπου αυτές δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητας των διοργανωτών. Η εγγύηση περιλαμβάνει και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

H εγγύηση καλύπτει τις οποιεσδήποτε ευλόγως προβλέψιμες δαπάνες καθώς και τα ποσά των πληρωμών που καταβλήθηκαν από/ή για λογαριασμό των ταξιδιωτών αναφορικά με πακέτα, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της περιόδου μεταξύ της είσπραξης των προκαταβολών και των τελικών πληρωμών και της ολοκλήρωσης των πακέτων καθώς και του εκτιμώμενου κόστους των επαναπατρισμών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή.

Το παρόν άρθρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Consumer Programme (2014-2020).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,