Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 για την Προώθηση της Δίκαιης Μεταχείρισης και της Διαφάνειας για τους Επιχειρηματικούς Χρήστες Επιγραμμικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (Κανονισμός P2B”) σκοπεύει στη δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης αφού τέτοιες υπηρεσίες έχουν ζωτική σημασία για την εμπορική επιτυχία τέτοιων επιχειρήσεων ειδικά όταν αυτές προσεγγίζουν καταναλωτές (Βλ. προοίμιο 2 του Κανονισμού P2B).

Τι είναι οι Επιγραμμικές Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης;

Ο Κανονισμό P2B ορίζει ότι ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ή προσφέρεται να παρέχει επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε επιχειρηματικούς χρήστες.

Υπηρεσίες που κατατάσσονται ως επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης είναι υπηρεσίες που:

(α) αφορούν την κοινωνία των πληροφοριών π.χ. κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών και

(β) επιτρέπουν στους επαγγελματικούς χρήστες να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές προκειμένου να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων συναλλαγών μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών, ανεξαρτήτως του τόπου όπου διενεργούνται τελικά οι εν λόγω συναλλαγές και

(γ) παρέχονται σε επιχειρηματικούς χρήστες βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ του πάροχου των εν λόγω υπηρεσιών και των επιχειρηματικών χρηστών οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές

Με άλλα λόγια, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης είναι υπηρεσίες που παρέχονται από διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.

Με βάση τον Κανονισμό, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες που αφορούν:

  • εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς·
  • αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη·
  • κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδίων παρουσία του πελάτη·
  • διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη.

Ποιος είναι ο Επιχειρηματικός Χρήστης;

Επιχειρηματικός χρήστης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα ή κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

Εφαρμογή του Κανονισμού

Ο Κανονισμός 2019/1150 εφαρμόζεται κυρίως σε διαδικτυακές αγορές (online markets), καταστήματα εφαρμογών (appstores), πλατφόρμες συναλλαγών, ιστότοπους κρατήσεων ξενοδοχείων ή πτήσεων και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπου οι επιχειρηματικοί χρήστες αυτής της πλατφόρμας έχουν τον τόπο εγκατάστασης ή κατοικίας τους στην Ένωση και υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες στους καταναλωτές βρίσκονται στην Ένωση.

Δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες επιγραμμικών πληρωμών ή σε εργαλεία επιγραμμικής διαφήμισης ή σε επιγραμμικές δημοπρασίες διαφημίσεων.

Υποχρεωτική Χρήση Διαμεσολάβησης

Ο Κανονισμός P2B καθιστά υποχρεωτικό για τους πάροχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να ορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους δύο ή περισσότερους διαμεσολαβητές με τους οποίους είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας με επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ του πάροχου και του επιχειρηματικού χρήστη οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν με βάση το εσωτερικό τους σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Η χρήση εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών καθίσταται υποχρεωτική για τον χειρισμό των καταγγελιών των επιχειρηματικών χρηστών τους.

Οι εν λόγω διαμεσολαβητές πρέπει να είναι αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε προσιτές τιμές για τους επιχειρηματικούς χρήστες, να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη γλώσσα των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και του ενδιαφερόμενου επιχειρηματικού χρήστη, να είναι εύκολα προσβάσιμοι, γρήγοροι στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και να έχουν επαρκή κατανόηση των γενικών εμπορικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Η διαμεσολάβηση καθίσταται υποχρεωτική, καθώς οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι επιχειρηματικοί χρήστες, σύμφωνα με τον Κανονισμό P2B, πρέπει να συμμετέχουν με καλή πίστη σε όλες τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που πραγματοποιούνται.

Όροι που Περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις με Επιχειρήσεις

Ο Κανονισμός 2019/1150 διασφαλίζει ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν διαφανείς όρους για χρήση της πλατφόρμας – δηλαδή, οι όροι αυτοί συντάσσονται με απλή και κατανοητή διατύπωση, είναι εύκολα διαθέσιμοι στους επιχειρηματικούς χρήστες σε όλα τα στάδια της εμπορικής τους σχέσης, καθορίζουν τους λόγους των αποφάσεων αναστολής ή διακοπής ή επιβολής οποιουδήποτε άλλου είδους κυρώσεων, διατίθενται άμεσα και περιέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των όρων και προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά την κυριότητα και τον έλεγχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρηματικών χρηστών.

Επίσης, σε περίπτωση που ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αποφασίσει να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις, έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει για τις αλλαγές αυτές με ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών πριν από την ημερομηνία της αλλαγής και ο επιχειρηματικός χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την λήξη της προθεσμίας ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις, τότε οι όροι αυτοί είναι άκυροι.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος Consumer Programme (2014-2020).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,