Ανησυχίες ΟΠΟΚ για διαδικασίες παράβασης του ενωσιακού δικαίου για την προστασία της φύσης

ΑΕΠΠ και ΑΑΠ: Συνοπτική συγκριτική προσέγγιση επιμέρους ζητημάτων επί του θεσμικού πλαισίου των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών εξέτασης προσφυγών, Ελλάδας και Κύπρου