Ανησυχίες ΟΠΟΚ για διαδικασίες παράβασης του ενωσιακού δικαίου για την προστασία της φύσης

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει δύο νέες διαδικασίες παράβασης του ενωσιακού δικαίου για την προστασία και διαχείριση της φύσης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η ΟΠΟΚ, οι δύο νέες διαδικασίες επί παραβάσει αφορούν την πλημμελή εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Οδηγία για τους Οικοτόπους), της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (Οδηγία για τα Πουλιά), καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (Κανονισμός για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη).

Ειδικά όσον αφορά την κακή εφαρμογή των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Πουλιά, η ΟΠΟΚ επισημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τρεις (3) ισχύουσες διαδικασίες παράβασης, οι οποίες αφορούν τον ανεπαρκή καθορισμό του Δικτύου Natura 2000, καθώς και την ανεπαρκή προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Σημειώνεται ότι οι συστημικές προκλήσεις – δηλαδή τα σοβαρά, διαχρονικά, επαναλαμβανόμενα ή/και γενικευμένα κενά και προβλήματα – που αντιμετωπίζει η Κύπρος όσον αφορά την προστασία και διαχείριση της φύσης είναι ο ανεπαρκής καθορισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, τόσο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας / Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (που έχουν καθοριστεί για την προστασία των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας), όσο και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (οι οποίες έχουν καθοριστεί για τη διατήρηση των άγριων πτηνών).

Επίσης η ανεπαρκής υποβολή σε Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) αρκετών έργων και σχεδίων, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα και δεν είναι αναγκαία για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αλλά ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά την ακεραιότητα και τη συνοχή αυτών των περιοχών, καθεαυτά ή από κοινού με άλλα έργα και σχέδια.

Αναφορά γίνεται λκαι στη μη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού καθεστώτος προστασίας και διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, μέσω της έκδοσης των αναγκαίων διαταγμάτων: (α) κήρυξης των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, (β) καθορισμού των μέτρων προτεραιότητας (στόχων διατήρησης) των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, (γ) καθορισμού των μέτρων προστασίας και διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και (δ) καθορισμού των μέτρων προστασίας και διαχείρισης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,