Εγκύκλιος για Ενημέρωση της Λειτουργίας του Συστήματος i Justice. Επιβεβαίωση της Έκδοσης Φωτοαντίγραφων των Δικαστικών Διαταγμάτων

Εγκύκλιος αρ. 1684 ημερομηνίας 06/12/2021 σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19