Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ψήφιση της τροποποίησης του Συντάγματος από τη Βουλή για χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο

Αν δεν ψηφιστούν τα Ν/σ για τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης Βαθμίδας της Δικαιοσύνης, το σύστημα θα καταρρεύσει, λένε Δράκου, Κληρίδης

Συνάντηση ΠΔΣ με Επιτροπή Κυρώσεων και διευκρινιστικές απαντήσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την 5η δέσμη κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας

Τελευταία υπενθύμιση για την ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2021, σχετικά με την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Συμμετοχή του ΠΔΣ στη διαδικτυακή συνάντηση για το πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Κύπρου

Συμμετοχή του ΠΔΣ στην παρουσίαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) για το στάδιο υλοποίησης του ejustice