Παρατηρήσεις αναφορικά με το Νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τους Περί Απονομής της Δικαιοσύνης Νόμους του 1964 έως 2015

Τροποποιητικός Νόμος του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 2007 (188(Ι)/2007)

Έκθεση Συμβουλίου Αστικής Δικαιοσύνης και Νομικής Εκπαίδευσης Αγγλίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με τον Σενέρ Λεβέντ

Μεταρρύθμιση – ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος 1964-2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (Ηε32)», 11 Δεκεμβρίου 2020, 10:00πμ-12:00μμ 🗓

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για εγγραφή εξωτερικών χρηστών στο Σύστημα της Ενδιάμεσης Λύσης της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Μετά από εξασφάλιση εξουσιοδότησης θα πηγαίνουν στο Δικαστήριο οι Δικηγόροι των οποίων η μετάβαση επηρεάζεται από το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας αρ.52