Πιστοποιητικό απαλλαγής για ιδιωτικές αντιγραφές από οντότητα ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενη αποκλειστικά από εταιρίες διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας