Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Η Κομισιόν παρουσίασε δύο σχέδια προτάσεων – εργαλείων εναρμόνισης για τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 5 – Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στη Διακυβέρνηση της ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ