Ανακοίνωση για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί τριών τροποποιητικών νομοσχεδίων για διόρθωση/επιβεβαίωση του Μητρώου νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης υπηρεσιών δικηγόρων για χειρισμό υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας, ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων, σε θέματα που αφορούν σε αιτητές ασύλου