Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή με αρ. 1830/2017, ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ v. Επιτροπή Ανταγωνισμού, ημερ. 10/11/2022

Υποχρέωση των επενδυτικών ταμείων για καταχώρηση των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών