ΔΕE:Προτάσεις Γ.Ε για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες

Διαβάστε τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems.

Κατά το Γενικό Εισαγγελέα H. Saugmandsgaard Øe, είναι έγκυρη η απόφαση 2010/87/ΕΕ της Επιτροπής, σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες

Δείτε επίσης: An opinion by Amy Grant, Senior Visiting Fellow, UCLAN Cyprus School of Law, about the “Schrems II” case – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 1 , όπως και η οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την οποία αυτός αντικατέστησε 2, προβλέπει ότι επιτρέπεται να διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, αν η τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί από την Επιτροπή απόφαση περί του ότι στην εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να προχωρήσει, παρά ταύτα, στη διαβίβαση δεδομένων, εφόσον η διαβίβαση συνοδεύεται από κατάλληλες εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις μπορούν να λάβουν, μεταξύ άλλων, τη μορφή σύμβασης μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τυποποιημένες ρήτρες προστασίας που προβλέπονται σε απόφαση της Επιτροπής.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφαση 2010/87/ΕΕ 3, η Επιτροπή θέσπισε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες. Η παρούσα υπόθεση αφορά το κύρος της απόφασης αυτής.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,