Διαδικασία για πλήρωση θέσης Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του ΣτΕ

ΣτΕ: Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης παράστασης, παροχής προθεσμίας, προσκόμισης εγγράφων και υποβολής του γραμματίου προείσπραξης