Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Πρόγραμμα και Διαδικασίες για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας”, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 9.30-13.00 🗓

Εναρμόνιση νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ευρωπαϊκή οδηγία

Μια παραπομπή στο ΔΕΕ, τρεις αιτιολογημένες γνώμες και δυο προειδοποιητικές επιστολές Κομισιόν για Κύπρο

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ