Μια παραπομπή στο ΔΕΕ, τρεις αιτιολογημένες γνώμες και δυο προειδοποιητικές επιστολές Κομισιόν για Κύπρο

Μια παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ, τρεις αιτιολογημένες γνώμες και δυο προειδοποιητικές επιστολές για διαδικασίες επί παραβάσει, αποφάσισε σήμερα η Κομισιόν για την Κύπρο.

Αναλυτικά, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένη γνώμη (2ο στάδιο της διαδικασίας) στην Κύπρο επειδή δεν μετέφερε την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD5) στην εθνική νομοθεσία.

Η προθεσμία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, έληξε στις 10 Ιανουαρίου 2020 και, μέχρι σήμερα, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν κανένα μέτρο μεταφοράς.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα νομικά κενά σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην Ευρώπη συνολικά. “Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρώπη”, αναφέρει.

“Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι τόσο σημαντική όσο και πριν από την πανδημία του κορωνοϊού. Στην πραγματικότητα, το συναφές με τον κορωνοϊό έγκλημα (σσ: π.χ. απάτες όπως ακατάλληλες μάσκες, διαφυγή φορολογίας κ.λπ.) από συναφή κέρδη και το ξέπλυμα των εσόδων του εγκλήματος αυτού, αυξάνεται, σύμφωνα με την Ευρωπόλ και τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου”, σημειώνει η Κομισιόν.

“Η εξασφάλιση έγκαιρης και σωστής μεταφοράς των υφιστάμενων κανόνων AML είναι μία από τις δράσεις που προβλέπει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης έξι σημείων που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2020. Χωρίς ικανοποιητική απάντηση από την Κύπρο εντός των επόμενων δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, σημειώνει.

Ακολούθως η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να μεταφέρει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το τεκμήριο της αθωότητας και να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ενίσχυση του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παρουσίας στη δίκη σε ποινικές διαδικασίες (οδηγία (ΕΕ) 2016/343). Η οδηγία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με κοινούς ελάχιστους κανόνες για δίκαιη δίκη, διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων προστατεύονται επαρκώς. Η οδηγία ενισχύει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών μεταξύ τους στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από την Κύπρο αποτελούν μόνο μερική μεταφορά της οδηγίας και ότι λείπουν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν έχει εντοπίσει ελλείψεις σε σχέση με τις δημόσιες αναφορές στην ενοχή, για παράδειγμα, όταν οι δημόσιες αρχές αναφέρουν ένα άτομο ως ένοχο σε δημόσιες δηλώσεις και τη διαθεσιμότητα κατάλληλων μέτρων εάν συμβεί αυτό. Υπάρχουν επίσης κενά που σχετίζονται με το πώς μπορούν να παρουσιαστούν ύποπτοι και κατηγορούμενοι, για παράδειγμα στο δικαστήριο, χρησιμοποιώντας φυσικά μέτρα συγκράτησης και το δικαίωμα να παρίσταται στη δίκη. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν απέστειλε επιστολές αιτιολογημένης γνώμης δίνοντάς δύο μήνες περιθώριο στις αρχές  για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επιπλέον, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να απευθυνθεί στην Κύπρο,σχετικά με τους εθνικούς τους κανόνες που εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55 / ​​ΕΕ καθώς και τα άρθρα 45 και 49 της ΣΛΕΕ ). Αυτοί οι κανόνες διευκολύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα βελτιωμένη προστασία για τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Εστάλη μάλιστα συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, στην οποία η Κομισιόν προβάλλει τη μη συμμόρφωση ορισμένων εθνικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2005/36 / ΕΚ και με το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα επαγγέλματα μηχανικού, και ιδίως τους αρχιτέκτονες. Οι αρχές έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν, διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ακολούθως, η Κομισιόν αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την καταβολή χρηματικών κυρώσεων, διότι δεν κοινοποίησε μέτρα μεταφοράς για τους κανόνες σχετικά με την προστασία της αποκάλυψης τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών πληροφοριών (Οδηγία 2016 / 943). Η οδηγία, γνωστή και ως οδηγία για τα εμπορικά μυστικά, εναρμονίζει τη νομική προστασία των εμπορικών μυστικών σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεπές επίπεδο ένδικης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης ενός εμπορίου μυστικό.

Η Κύπρος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα μέτρα μεταφοράς, ενώ η προθεσμία που ορίζεται στην οδηγία έληξε στις 9 Ιουνίου 2018. Η Κομισιόν κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019. Δεδομένου ότι οι κυπριακές αρχές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει κάθε μέτρο για τη μεταφορά της οδηγίας, η Κομισιόν αποφάσισε τώρα να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Ακόμη, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο επειδή δεν κοινοποίησε τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των κανόνων ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων της ΕΕ (Οδηγίες (ΕΕ) 2017/2108, 2017/2109 και 2017/2110). Αυτές οι τρεις οδηγίες βελτιώνουν και αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας των επιβατικών πλοίων, παρέχοντας ένα κοινό επίπεδο προστασίας για τους επιβάτες θαλάσσιων μεταφορών. Αφορούν κανόνες και πρότυπα ασφάλειας πλοίων, την εγγραφή ατόμων που ταξιδεύουν επί των πλοίων, καθώς και την επιθεώρηση τακτικών επιβατικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη έπρεπε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ έως τις 21 Δεκεμβρίου 2019. Οι αρχές έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τέλος, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο και την Ελλάδα να υποβάλουν τις σχετικές απαιτούμενες εκθέσεις βάσει διαφόρων κοινοτικών νόμων σχετικά με τα ύδατα. Τα κράτη μέλη έχουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος (2008/105 / ΕΚ) και την οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60 / ΕΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση των προκαταρκτικών εκτιμήσεων κινδύνου πλημμύρας τους και, εάν είναι απαραίτητο, να τις ενημερώνουν έτσι ώστε τόσο το κοινό όσο και η Κομισιόν να γνωρίζουν για κινδύνους πλημμυρών. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα παρακολούθησης και το προκαταρκτικό πρόγραμμα μέτρων που καλύπτουν τα νέα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας, ώστε η Κομισιόν να κρίνει την επάρκειά της. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία υπογραμμίζει τη σημασία της Ευρώπης να παραμείνει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Οι αρχές έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στην επιστολή, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,