Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκινούν από ανθρώπους με όραμα και επιμονή να πετύχουν το στόχο της κοινωνικής αλλαγής και της επίτευξης λύσεων με διάρκεια