Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη παραπομπή της Κύπρου στο ΔΕΕ για το εμπορικό απόρρητο

Τα επείγοντα νομοσχέδια προωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών

Συμμετοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ υπό την Πορτογαλική Προεδρία

Η προώθηση της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με τον Σενέρ Λεβέντ

Σύνοψη και σχολιασμός της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση T-451/20R – Facebook Ireland v. Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Προσωρινά μέτρα

Η σημασία του τεστ εξισορρόπησης και της εκτίμησης του αντιπαραδείγματος σε υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών από τα δικαστήρια

Έκθεση της Επιτροπής: Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ενισχύουν τη θέση των πολιτών και είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή

Τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης του COVID-19 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το «Προσωρινό Πλαίσιο» κρατικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής