Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Δημοκρατία έχει λάβει την 14 Ιουλίου 2023, προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την μεταφορά της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΚΞΧ/ΧΤ και η οποία αφορά συγκεκριμένα, τα Άρθρα 30 και 31 αυτής. Τα εν λόγω άρθρα σχετίζονται με την εγκαθίδρυση και λειτουργία μητρώων πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων και νομικών διευθετήσεων (ρητά εμπιστεύματα και παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις).

Η εν λόγω επιστολή, αποτελεί την κατάληξη της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις παρατηρήσεις της, για τη μεταφορά και εφαρμογή των δύο Άρθρων στο εθνικό δίκαιο, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της υποβολής στοιχείων που παρέθεσαν οι εθνικές αρχές σε ερώτημα της Επιτροπής, στα πλαίσια της διαδικασίας EU Pilot 2022/10108 από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι τον Ιανουάριου του 2023. Σημαντικό στοιχείο παρατήρησης, αφορά στην ολοκλήρωση της πλήρους μηχανογράφησης των μητρώων και διασύνδεσης τους με τα ευρωπαϊκά συστήματα, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους.

Σημειώνεται ότι, τα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων και νομικών διευθετήσεων, έχουν καταρτιστεί παρέχοντας τη δυνατότητα άντλησης πληροφόρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Οικονομικών και οι αρμόδιες αρχές για την δημιουργία και λειτουργία των μητρώων πραγματικών δικαιούχων, θα εξετάσουν τα θέματα που εγείρονται στην προειδοποιητική επιστολή σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, και θα απαντήσουν σχετικά εντός της προθεσμίας, ενώ θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα όπου κριθεί σκόπιμο, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εγείρονται.

Τα εν λόγω μητρώα, αποτελούν σημαντικά εργαλεία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η Δημοκρατία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καλύτερη λειτουργία τους, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείο Οικονομικών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,