Δικαστήριο ΕΕ: Το γεγονός ότι δικαστής διορίσθηκε επί κομμουνιστικού καθεστώτος δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του

Δικαστήριο ΕΕ για απόσπαση εργαζομένων: Ο εθνικός δικαστής οφείλει να διασφαλίζει την αναλογικότητα των κυρώσεων για την παράβαση διοικητικών υποχρεώσεων

Διεθνής δικαιοδοσία σε αγωγή διαζυγίου, ελάχιστη περίοδος διαμονής του ενάγοντος στο κράτος μέλος όπου ασκεί την αγωγή και απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας

Δικαστήριο ΕΕ: Το δίκαιο ΕΕ απαγορεύει σε κράτος μέλος τη σύναψη συμφωνίας διαιτησίας που έχει ίδιο περιεχόμενο με άκυρη ρήτρα διαιτησίας διμερούς επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών

Υπόθεση Budapest Bank and Others: Το ΔΕΕ διευκρινίζει περαιτέρω την έννοια του εκ του αντικειμένου περιορισμού του ανταγωνισμού