Διεθνής δικαιοδοσία σε αγωγή διαζυγίου, ελάχιστη περίοδος διαμονής του ενάγοντος στο κράτος μέλος όπου ασκεί την αγωγή και απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας

Με τη δημοσιευθείσα στις 10-02-2022 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η περίοδος διαμονής που απαιτείται προκειμένου τα δικαστήρια ενός κράτους μέλους να ασκήσουν διεθνή δικαιοδοσία για να αποφανθούν επί αγωγής διαζυγίου μπορεί βασίμως να εξαρτάται από την ιθαγένεια του ενάγοντος.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, δεδομένου ότι η κατοχή της ιθαγένειας του κράτους μέλους συμβάλλει στο να διασφαλιστεί η ύπαρξη πραγματικού συνδέσμου με το κράτος αυτό, δεν είναι προδήλως απρόσφορο να απαιτείται, σε μια τέτοια περίπτωση, ελάχιστη περίοδος συνήθους διαμονής στην εθνική επικράτεια διάρκειας έξι μηνών αντί ενός έτους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,