Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Σχέδια της ΑνΑΔ κατά την περίοδο πλήρους ή μερικής αναστολής των εργασιών τους