Ανακοίνωση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για αναθεώρηση προνοιών του Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη»

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγός) για το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2023 για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Η αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

1. Κατάργηση της παραμέτρου που αφορά στο επίπεδο του προγράμματος κατάρτισης για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσού επιχορήγησης.

Το ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα καθορίζεται στα €20για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του Σχεδίου.

Το συνολικό ανώτατο ωριαίο χορήγημα για κάθε πρόγραμμα υπολογίζεται ως ακολούθως: ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα (€20) x αριθμό συμμετεχόντων.

2. Αύξηση της επιχορήγησης που καταβάλλει η ΑνΑΔ σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συμμετοχή ανέργων σε πρόγραμμα κατάρτισης. Η επιχορήγηση αυξάνεται από €6 σε €12 ανά ώρα κατάρτισης ανά άνεργο.

3. Αύξηση της μέγιστης διάρκειας προγράμματος κατάρτισης από εκατό (100) σε εκατό πενήντα (150) ώρες.

4. Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης μικρής, μέσης και μεγάλης διάρκειας των οποίων βάση αποτελεί το νέο/αναθεωρημένο Πρότυπο του Εκπαιδευτή Δια Βίου Μάθησης – Επίπεδο 5 ΣΕΠ/CyQF/EQF για την εκπαίδευση εκπαιδευτών που αποσκοπούν στην πιστοποίηση των συμμετεχόντων στο επίπεδο 5.

5. Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης για φρεσκάρισμα γνώσεων σε σχέση με πρώτες βοήθειες και απινιδωτή.

6. Επιχορήγηση της συμμετοχής ατόμων σε προγράμματα για σκοπούς περιοδικής κατάρτισης για ανανέωση επαγγελματικής άδειας ή ανανέωση πιστοποιητικών ικανότητας.

7. Η πιστοποίηση του ΚΕΚ πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.

8. Η πιστοποίηση της Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.

9. Δυνατότητα για υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε μη πιστοποιημένη ΔΕΚ, μετά από έγκριση της ΑνΑΔ, όταν απαιτείται αυτή να διεξαχθεί σε εξειδικευμένο εργαστήριο για το οποίο δεν υπάρχει πιστοποιημένη ΔΕΚ. Η διάρκεια υλοποίησης πρακτικής άσκησης σε μη πιστοποιημένη ΔΕΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης.

10. Κατάργηση της απαίτησης για ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζεται με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Ο Οδηγός του Σχεδίου βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,