Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Δικηγόρων για χειρισμό υποθεσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας, ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων, σε θέματα που αφορούν Αιτητές Ασύλου.

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης υπηρεσιών δικηγόρων για χειρισμό υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας, ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων, σε θέματα που αφορούν σε αιτητές ασύλου

Συμπεράσματα Νομικής Υπηρεσίας από την ανάλυση για το 2022, των προσφυγών που καταχωρούνται εναντίον της Δημοκρατίας από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς

Το Προσφυγικό και η Προσπάθεια Εργαλειοποίησης του Ευρωπαϊκού Δικαίου από την Ακροδεξιά