Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Δικηγόρων για χειρισμό υποθεσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας, ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων, σε θέματα που αφορούν Αιτητές Ασύλου.