Δείτε τι αλλάζει στα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών και Νέων Επιχειρηματικών Δανείων.

1.  Διαφοροποιείται ο όρος για τους Δικαιούχους του Σχεδίου για την Επιδότηση Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων ως ακολούθως:

«Δικαιούχα για συμμετοχή στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων είναι δάνεια τα οποία πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου ως προς το ύψος του δανείου και τον σκοπό του και για τα οποία έχουν υπογραφεί Συμφωνίες Παραχώρησης των Δανείων από τη 1η Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και θα εγκριθούν από τα ΑΠΙ μέχρι 31/12/2020.»

Ουσιαστικά με την πιο πάνω διαφοροποίηση δικαιούχα για συμμετοχή στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προχώρησαν στην υπογραφή Συμφωνιών Παραχώρησης Δανείων με τα συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ από την 1ην Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου), ανεξαρτήτως εάν η ημερομηνία έγκρισης του δανείου ήταν πριν την 1η Μαρτίου 2020.

 2.  Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκεκριμένου Λογιστή του αιτητή, η οποία πρέπει να υποβάλλεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων, αναθεωρήθηκε ούτως ώστε να διευκρινίζεται ότι μπορεί να υπογράφεται και από μη ανεξάρτητο εγκεκριμένο λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση και ο οποίος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα λογιστικά και άλλα στοιχεία και αρχεία που τηρούνται από την εταιρεία/επιχείρηση καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας/επιχείρησης για το τελευταίο διαθέσιμο έτος για να βεβαιώσει ότι δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία1.

Σημειώνεται ότι όσες επιχειρήσεις / αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν υποβάλει την προηγούμενη Δήλωση, αυτή θα γίνεται αποδεκτή.

 3. Οι βεβαιώσεις των αιτητών για διευθετημένες φορολογικές υποχρεώσεις από το Τμήμα Φορολογίας, καθώς και των διευθετημένων οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αποστέλλονται από τους αιτητές στο Γενικό Λογιστήριο(Γ.Λ.) της Δημοκρατίας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο interestsubsidy@treasury.gov.cy

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω βεβαιώσεις δεν θα αποστέλλονται στα ΑΠΙ αλλά στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τους αιτητές στο ΑΠΙ περιλαμβάνεται σχετικό πεδίο με το οποίο ενημερώνεται το ΑΠΙ για την υποβολή της/των βεβαίωσης/βεβαιώσεων στο Γ.Λ. , ανάλογα με το Σχέδιο, από τον ίδιο τον αιτητή. Η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων έχει ως ακολούθως:

(α) Το Τμήμα Φορολογίας στις 7/7/2020 ενημέρωσε το κοινό ότι για την έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για σκοπούς του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων οι αιτητές θα ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία, χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας, με αποστολή μηνύματος σε καθορισμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Επαρχιακού Γραφείου στο οποίο ανήκουν, έκδοση της βεβαίωσης και αποστολή της σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει ο ενδιαφερόμενος αιτητής. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και από τους αιτητές του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας

(β) Όσον αφορά την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων και στη βάση σχετικής ανακοίνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 15/7/2020, οι αιτητές θα ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία, χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας, με αποστολή μηνύματος σε καθορισμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Επαρχιακού Γραφείου στο οποίο ανήκουν, έκδοση της βεβαίωσης και αποστολή της σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει ο ενδιαφερόμενος αιτητής.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 4. Το Υπουργείο Οικονομικών μετά από έγκριση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσιεύει τα έντυπα ενημέρωσης των δανειοληπτών των δυο Σχεδίων σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των δυο Σχεδίων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (Αρ. 14).

5. Η επιδότηση θα καταβάλλεται προς τα ΑΠΙ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης των τόκων δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Μαρτίου έκαστου έτους. Το ποσό του επιδοτούμενου επιτοκίου δεν θα προσμετρά ως προς τον υπολογισμό των καθυστερήσεων του δανείου. Για το έτος 2020 η πρώτη απαίτηση θα καταβληθεί μέχρι την 31η  Μαρτίου του 2021 και θα καλύψει ολόκληρη την περίοδο από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020. Η κατάθεση της επιδότησης θα γίνεται στον Λογαριασμό του δανείου που επιδοτείται το επιτόκιο και όχι σε άλλο λογαριασμό. Το Γενικό Λογιστήριο θα εμβάζει το συνολικό ποσό της επιδότησης σε έκαστο ΑΠΙ και το ΑΠΙ θα το κατανέμει στους λογαριασμούς των δανείων.

Η επιδότηση του επιτοκίου θα καταβάλλεται νοουμένου ότι εγκριθεί ο Προϋπολογισμός των δυο Σχεδίων. Η αξιολόγηση των δυνητικών δικαιούχων από τα συμμετέχοντα ΑΠΙ θα γίνεται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για δανειοδότηση και η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις που θα υπάρχουν για τον σκοπό αυτό στον Προϋπολογισμό των δυο Σχεδίων.

  • Για την Υπεύθυνη Δήλωση για το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων πατήστε εδώ.
  • Για την Υπεύθυνη Δήλωση για το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων πατήστε εδώ.
  • Ενημέρωση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων πατήστε εδώ και εδώ.

Ανακοίνωση Τύπου Υπουργείου Οικονομικών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,