Κομισιόν: Δείτε το νέο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που απέστειλε στα Κράτη Μέλη

Η Κομισιόν διαβίβασε στα Κράτη Μέλη προς διαβούλευση το σχέδιο πρότασης για το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την υποστήριξη της οικονομίας λόγω της εξάπλωσης του COVID19, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, σοβαρές διαταραχές στην οικονομία της ΕΕ.

Το νέο προσωρινό πλαίσιο θα παράσχει στα Kράτη Mέλη τη δυνατότητα να θέσουν σε εφαρμογή άμεσες επιχορηγήσεις, ή να αποδώσουν φορολογικά πλεονεκτήματα έως 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα να παράσχουν επιδοτούμενες κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια, και να παρέχουν επιδοτούμενα επιτόκια.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση προς τον τραπεζικό τομέα για παράσχει ρευστότητα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το προσωρινό πλαίσιο καθιστά σαφές ότι μια τέτοια ενίσχυση είναι άμεση ενίσχυση στους πελάτες των τραπεζών και όχι στις ίδιες τις τράπεζες.

Η Κομισιόν καθιστά σαφές ότι το νέο Πλαίσιο δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει την εργαλειοθήκη των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και προκρίνει την παροχή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το έγγραφο που η Κομισιόν απέστειλε στα  Κράτη Μέλη, προβλέπονται τα εξής:

– οι κυβερνήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να διατηρήσουν το δανεισμό της πραγματικής οικονομίας μέσω κρατικών ενισχύσεων,
– οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν ως κανάλι για να δανείζουν στις επιχειρήσεις ή να αντισταθμίσουν τις ζημίες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του ιού.
– προβλέπεται κρατική στήριξη όπως επιδοτήσεις μισθών ή αναστολή εταιρικών φόρων ή  φόρων προστιθέμενης αξίας και οι εισφορών κοινωνικής πρόνοιας 
–  προβλέπονται κρατικές ενισχύσεις για να στηρίξουν αποζημιώσεις καταναλωτών για ακυρώσεις υπηρεσιών ή εκδηλώσεων.
– προβλέπεται ότι οι άμεσες επιχορηγήσεις ή οι επιδοτήσεις φόρου ή πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 500.000 ευρώ  ανά εταιρεία.
– οι κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθειας με καθορισμένο προϋπολογισμό.
– η βοήθεια μπορεί να πάει μόνο σε εταιρείες που αντιμετώπισαν προβλήματα μετά το Δεκέμβριο του 2019 ως αποτέλεσμα της εμφάνισης του ιού.
–  η ενίσχυση δεν μπορεί να στηρίξει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές και δεν μπορεί να ευνοήσει τα
εγχώρια έναντι των εισαγομένων εμπορευμάτων. 
– για τον τομέα της γεωργίας, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 62.500 ευρώ ανά επιχείρηση και τις 75.000 ευρώ για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
– για τις κρατικές εγγυήσεις για δάνεια για μικρές επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις μπορούν να μειώσουν το 50% του ετήσιου ασφαλίστρου για νέες εγγυήσεις. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν έκπτωση 15%. Η εγγύηση περιορίζεται σε δύο έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% του δανείου.
– το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογίου της εταιρείας, μπορεί να αυξηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 18 μήνες για μια μικρή επιχείρηση ή 12 μήνες για μια μεγάλη επιχείρηση.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email